CrazyAirhead

疯狂的傻瓜,傻瓜也疯狂——傻方能执著,疯狂才专注!

0%

使用nvm管理Nodejs

NVM是什么?

nvm(node version manager)是一个nodejs版本的管理工具。通过nvm可以方便的安装和切换不同版本的nodejs。

安装前准备

本文基于MacOS系统。为了统一使用nvm进行node版本的管理,需要先清除之前安装的node。

1
brew uninstall node

如果还没清理干净,可尝试如下方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
sudo npm uninstall npm -g

sudo rm -rf /usr/local/lib/node /usr/local/lib/node_modules /var/db/receipts/org.nodejs.*

sudo rm -rf /usr/local/include/node /Users/$USER/.npm

sudo rm /usr/local/bin/node

sudo rm /usr/local/share/man/man1/node.1

sudo rm /usr/local/lib/dtrace/node.d

安装nvm

1
brew install nvm

根据提示,把提示中的内容添加到~/.zshrc

1
2
3
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "/usr/local/opt/nvm/nvm.sh" ] && . "/usr/local/opt/nvm/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "/usr/local/opt/nvm/etc/bash_completion.d/nvm" ] && . "/usr/local/opt/nvm/etc/bash_completion.d/nvm" # This loads nvm bash_completion

使配置生效

1
source ~/.zshrc

基础命令

 • 查看版本

  1
  nvm ls-remote
 • 安装

  1
  nvm install <version>
 • 切换版本

  1
  nvm use <version>
 • 指定默认版本

  1
  nvm alias default <version>
 • 查看已安装版本

  1
  nvm ls
 • 查看当前使用版本

  1
  mvn current
 • 卸载

  1
  nvm uninstall <version>

欢迎关注我的其它发布渠道